pha sáng quang hợp

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sinh viên
Người gửi: Nguyễn Vinh Hiển (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:03' 02-12-2010
Dung lượng: 500.5 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
O
PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP
BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG
CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PHA SÁNG
QUANG LÍ
QUANG HÓA
Phản ứng ánh sáng I và con đường vận chuyển điện tử vòng:
Phản ứng ánh sáng II và con đường vận chuyển điện tử không vòng
Quang phân li nước
Quang phosphorin hóa
III. KẾT QUẢ

QUANG HỢP
PHA SÁNG
Bao gồm quá trình hấp thụ ánh sáng và kích động các phân tử sắc tố (giai đoạn quang lý) cùng với sự biến đổi năng lượng photon thành năng lượng hóa học dưới dạng các hợp chất dự trữ năng lượng ATP và chất khử NADPH2 (giai đoạn quang hóa)
Pha sáng là một trong hai pha của quá trình quang hợp.
Những năm đầu của thế kỷ 18 ,người ta đã bắt đầu phát hiện ra vai trò của ánh sáng và màu xanh của thực vật đối với quá trình sống của nó. Có những phát hiện sơ khởi về vai trò của nước trong pha sáng.


Đến thế kỷ 20, xuất hiện nhiều công trình về cơ chế quang hợp như phản ứng quang phân ly H2O (Hill, 1940);chứng minh rằng O2 được thải ra từ H2O chứ không phải từ CO2 như những quan niệm ban đầu (Ruben, Kamen, 1939, 1941).

Đến năm 1954,Arnold -người có công rất lớn cho cho công trình nghiên cứu về cấu trúc hoàn chỉnh của bộ máy quang hợp ,con đường chuyển hoá e trong pha sáng
I. BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG
_ Ánh sáng vừa có tính chất hạt vừa có tính chất sóng. Thành phần nhỏ nhất của ánh sáng là photon là một loại hạt cơ bản có khối lượng vô cùng nhỏ bé và mang năng lượng.
Các photon khác nhau đặc trưng bằng nguồn năng lượng dự trữ khác nhau và được xác định theo công thức sau.


Trong đó.
E Năng lượng của photon
h. Hằng số Planck ( 6,625. 10-34 J/s)
c. Tốc độ ánh sáng ( 3.1017 nm ∕ s)
ג Độ dài bước sóng ( nm)
v. Tần số bức xạ ( số dao động ∕ s)
E = hv = hc ∕ג

E là năng lượng một photon
N là số Avogadro
Einstein = E. N
Các phân tử diệp lục và các sắc tố hấp thụ năng lượng ánh sáng với các mức khác nhau. diệp lục hấp thụ photon ánh sáng xanh tím (430 nm), và photon ánh sáng đỏ (670 nm).
Pha sáng trong quang hợp có sự tham gia của ánh sáng bao gồm quá trình hấp thụ ánh sáng và kích thích sắc tố cùng sự biến đổi năng lượng lượng tử thành các dạng năng lượng hoá học dưới dạng các hợp chất dự trữ năng lượng ATP và hợp chất khử NADPH2 .II. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PHA SÁNG

Quang lý là giai đoạn đầu tiên của pha sáng quang hợp.
Trong giai đoạn này xảy ra những biến đổi về tính chất vật lý của phân tử sắc tố khi hấp thụ năng lượng ánh sáng.
Giai đoạn này có hai hoạt động chính xảy ra là sự hấp thụ năng lượng của sắc tố và sự truyền năng lượng do các sắc tố hấp thụ được đến hai tâm quang hợp (P700 và P680).
Kết quả của giai đoạn này là hai tâm quang hợp tiếp nhận được năng lượng ánh sáng để tham gia vào các phản ứng quang hoá.
1. Giai đoạn quang lí
Chuyển hóa mức năng lượng điện tử
a.  Sự hấp thụ năng lượng ánh sáng của sắc tố.
Sơ đồ trạng thái kích động diệp lục khi hấp thụ photon xanh và đỏ
Singlet 2
Quá trình biến đổi trạng thái của các diệp lục tố của quá trình quang lí có thể tổng hợp như sau:

Chl + hv  Chl*  Chl

b. Sự truyền năng lượng
- Trong lục lạp có nhiều loại sắc tố, mỗi loại sắc tố lại có rất nhiều phân tử.
- Khi có ánh sáng các sắc tố phân bố ở các vùng khác nhau có khả năng hấp thụ ánh sáng khác nhau. Không phải mọi sắc tố khi nhận được năng lượng ánh sáng đều có thể thực hiện phản ứng quang hoá mà chỉ có các phân tử chlorophyll. Hai tâm quang hợp (P700, P680) trực tiếp tiến hành các phản ứng quang hoá.
- Bởi vậy cần có sự truyền năng lượng từ các sắc tố nhận được năng lượng sang các sắc tố khác và cuối cùng truyền năng lượng cho hai tâm quang hợp để thực hiện phản ứng quang hoá.
Có hai hình thức truyền năng lượng trong các sắc tố: truyền đồng thể và truyền dị thể.
- Truyền đồng thể là quá trình truyền năng lượng từ phân tử sắc tố giàu năng lượng sang phân tử sắc tố nghèo năng lượng trong cùng 1 loại sắc tố.
- Truyền dị thể là quá trình truyền năng lượng từ phân tử sắc tố giàu năng lượng sang phân tử sắc tố nghèo năng lượng.
+ Cơ sở của quá trình truyền năng lượng dị thể là nhờ hiện tượng huỳnh quang. Phân tử giàu năng lượng thải năng lượng ở dạng ánh sáng huỳnh quang và phân tử nghèo năng lượng sẽ hấp thụ năng lượng từ ánh sáng huỳnh quang đó.
+ Cơ chế dị thể chỉ xảy ra việc truyền năng lượng từ các sắc tố có cực đại hấp thụ ở bước sóng ngắn sang các sắc tố có cực đại hấp thụ ở bước sóng dài hơn. Nhờ vậy mà năng lượng do các loại carotenoic, chlorophyll b, chlorophyll a hấp thụ được sẽ truyền đến cho P700, P680.
2. QUANG HÓA:
Là giai đoạn diệp lục sử dụng năng lượng photon hấp thụ được vào các phản ứng quang hóa để tạo nên các hợp chất dự trữ năng lượng và chất khử.
A. Phản ứng ánh sáng I và con đường vận chuyển điện tử vòng

Phản ứng ánh sáng I bao gồm một chuỗi liên tục các phản ứng oxy hóa khử. Hệ sắc tố I thực hiện phản ứng ánh sáng I.
Ở đây diệp lục a700 (P700) giữ vai trò là trung tâm phản ứng, nơi thu nhận và tích lũy năng lượng từ các sắc tố khác chuyển đến.
Phản ứng ánh sáng I có thể xảy ra một cách độc lập và hình thành con đường vận chuyển điện tử vòng trong quang hợp.
B. Phản ứng ánh sáng II và con đường vận chuyển điện tử không vòng
Thực hiện phản ứng ánh sáng II là hệ sắc tố II. Sắc tố giữ vai trò trung tâm phản ứng là diệp lục a680 (gọi là P680). Phản ứng ánh sáng II thường xảy ra cùng với phản ứng ánh sáng I và nối liền với phản ứng ánh sáng I nhờ các chất vận chuyển điện tử trung gian
Như vậy sự kết hợp hoạt động của hai phản ứng ánh sáng I và II tạo thành con đường vận chuyển điện tử không vòng trong quang hợp. con đường này liên tục từ H2O đến NADP

C. Quang phân li nước:
Quá trình quang phân li nước diễn ra gắn liền với hoạt động của phản ứng ánh sáng II trong giai đoạn quang hóa.
Bằng phương pháp đồng vị phóng xạ (18O) người ta đã xác định được rằng O2 giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ H2O mà không phải từ CO2.
Một bằng chứng cho kết luận trên là trong thí nghiệm với tảo Elodea người ta đã thấy tỉ lệ 18O thoát ra trong quang hợp rất khớp với tỉ lệ 18O có trong H2O và khác xa tỉ lệ 18O có trong CO2.

Quang phân ly H2O chỉ xảy ra ở cây xanh mà không có ở vi khuẩn quang hợp. cơ chế quang phân ly nước diễn ra như sau:
+ Trước hết diệp lục hấp thụ các photon và trở thành dạng diệp lục kích động, 4 phân tử diệp lục hấp thụ 4 photon.
4DL + hv  4DL
+ Diệp lục kích động xúc tác cho phản ứng phân ly nước:
4H2O  4H+ + 4OH
4OH  4OH + 4ē
4OH  2H2O + O2
Tổng quát 2H2O  4H+ + 4ē + O2
Sản phẩn của quá trình quang phân li nước là H+ được dùng để khử NADP, tạo chất khử NADPH2, điện tử bù lại cho P680 và O2 được giải phóng

Phosphorin hóa quang hợp là quá trình tạo thành ATP trong quang hợp.
Phosphorin hóa quang hợp xảy ra đồng thời với quá trình vận chuyển điện tử trong quang hợp. khi điện tử được vận chuyển từ chất có thế năng oxy hóa khử thấp tới chất có thế năng oxy hóa khử cao hơn, điện tử sẽ nhường bớt một phần năng lượng. nếu trong môi trường có mặt ADP và gốc phosphate vô cơ (H2PO3) năng lượng điện tử sẽ được tích lũy trong liên kết giàu năng lượng của ATP.
D. QUANG PHOSPHORIN HÓA
Năm 1954, Arnon phát hiện ra hai hình thức phosphorin hóa quang hợp là phosphorin hóa vòng và phosphorin hóa không vòng. Đến năm 1969, ông lại phát hiện thêm một hình thức phosphoril hóa đặc biệt ở cây mọng nước là phosphoril hóa vòng giả
D1. Phosphorin hóa quang hợp vòng

Phosphorin hóa quang hợp vòng gắn liền với con đường vận chuyển điện tử vòng
Phosphorin hóa quang hợp vòng ở thực vật và vi khuẩn

Hiệu quả năng lượng của phosphorin hóa quang hợp vòng đạt 11% nếu tạo ra 1 ATP và đạt 22% nếu tạo ra 2ATP
Phosphorin hóa quang hợp vòng chỉ xảy ra ở cây trong điều kiện thiếu nước và ở vi khuẩn quang hợp. nguồn ATP này được dùng trong quá trình đồng hóa CO2 tổng hợp các chất hữu cơ trong quang hợp
D2. Phosphorin hóa không vòng

Phosphorin hóa quang hợp không vòng

Phương trình tổng quát của quá trình phosphorin hóa không vòng là:

2H2O + 2NADP + 2ADP + 2H3PO4
Hiệu quả của phosphorin hóa không vòng cao hơn phosphorin hóa vòng:
Sản phẩm tạo thành gồm có:
1 phân tử ATP tương đương 9 Kcal
1 phân tử NADPH2 tương đương 52 Kcal
Phosphorin hóa không vòng xảy ra khi cả hai phản ứng ánh sáng hoạt động đồng thời. mỗi phản ứng ánh sáng sử dụng 2 photon đỏ, số photon sử dụng trong 2 phản ứng ánh sáng là 4 photon # 42kcal*4=168 kcal
52 + 9
168 `
Sự khác biệt giữa hai hình thức phosphorin hóa quang hợp được trình bày như bảng
Photphoryl hóa vòng giả:
Trong điều kiện hiếu khí, không có NADP, thiếu nước...ở một số thực vật có xảy ra quá trình photphoryl hóa mà O2 làm chất nhận ion H+ và e- thay cho NADP. Bởi vậy sản phẩm tạo ra không có NADPH2 mà tái tạo lại phân tử H2O mới.
Photphoryl hóa vòng giả thường gặp ở thực vật CAM (Crassulacean acid metabolism), là những cây thuộc họ Liliaceae: Hành, Bromeliaceae: Dứa, Orchidaceae: Lan, Cactaceae: Xương rồng; Crassulaceae: Thuốc bỏng,
Messembryanthemaceae và Asclepiadaceae: Trúc đào.
III. KẾT QUẢ CỦA PHA SÁNG
Trong giai đoạn quang lý nhờ hấp thụ năng lượng ánh sáng, phân tử sắc tố đã có những thay đổi sâu sắc về mức năng lượng điện tử và thay đổi tính chất quang hóa.
Quá trình biến đổi trạng thái của sắc tố ở giai đoạn quang lý có thể tóm tắt như sau:
KẾT QUẢ CỦA PHA SÁNG
Trong giai đoạn quang hóa
Nhờ hoạt động của phản ứng ánh sáng I và II tạo thành con đường vận chuyển điện tử không vòng trong quang hợp, con đường này liên tục từ H2O đến NADP
- Sản phẩm của các quá trình quang phân ly nước là các H+ được dùng để khử NADP tạo NADPH2 và giải phóng O2
KẾT QUẢ CỦA PHA SÁNG
Trong giai đoạn quang hóa
Hiệu quả năng lượng của photphorin hóa quang hợp vòng
+ đạt 11% nếu tạo 1 ATP
+ đạt 22% nếu tạo 2 ATP.
Nguồn ATP này dùng để đồng hóa CO2 tổng hợp chất hữu cơ trong quang hợp

KẾT QUẢ CỦA PHA SÁNG
Trong giai đoạn quang hóa
Hiệu quả năng lượng của photphorin hóa không vòng đạt 36%. Tạo 1 ATP và 1 NADPH2
Nhóm 2: